Oldal kiválasztása

A Pécsi Tudományegyetem keretprogramja a hallgatók lemorzsolódásának
mérséklésére

Készítette: Szöllősi Gábor

A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században – válogatás a nemzetközi szakirodalomból. Szöveggyűjtemény 

A tanulmányokat válogatta, a fordításokat az eredetivel összevetette és a kötetet szerkesztette: Nárai Márta

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék Győr, 2020.

Kiadja: Széchenyi István Egyetem H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 
Felelős kiadó: Dr. Földesi Péter rektor
ISBN 978-615-5837-93
A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században – válogatás a nemzetközi szakirodalomból című kötet olyan, a szociális munka nemzetközileg elismert folyóirataiban (mint pl. British Journal of Social Work, European Journal of Social Work, Social Work Education, Research on Social Work Practice) publikált, részben elméleti, részben gyakorlati cikkek fordítását tartalmazza, amelyek a szociális munka kihívásaival, etikai kérdéseivel, kutatásával és tudományos fejlődésével kapcsolatosak.

Az egyetemi hallgatók lemorzsolódásának elméleti és empirikus magyarázatai, különös
tekintettel a duális képzésben részt vevő hallgatókra

Készítette: Szöllősi Gábor

Az oktatói kompetenciák néhány kérdéséről

Készítette: B. Erdős Márta

Kapcsolati tanulás. A szociális munka oktatásának módszertani kérdései 

ISBN 978-963-429-464-1

Szerkesztette: Vojtek Éva, Borda Viktória és B. Erdős Márta

Pécs: Pécsi Tudományegyetem

Minőségbiztosítási protokoll a szociális munka duális képzési tantervhez 

Készítők: Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

Összeállította: Dr. Puli Edit, egyetemi adjunktus, Dr. habil. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködött:

  • Család- és Gyermekjóléti Központ, Győr
  • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr
  • Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Győr

A Minőségbiztosítási protokoll az „EFOP-3.5.2-17-2017-00002 Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában” című projekt részeként készült dokumentum, amely a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék képzésfejlesztési terméke elsősorban a szintén e projektben kidolgozott duális szociális munka mintatantervhez kapcsolódóan. A dokumentum azonban alapja lehet a tanszék más szociális képzéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási anyagoknak is – a második részbe beemelt képzés-értékelési mérőeszközök tudatosan képeznek e témakörben hasznosítható, akár átdolgozható bázisokat.

Oktatásmódszertani mintatár 

Szerkesztette: B. Erdős Márta, Borda Viktória és Vojtek Éva

Practice, Professionalization and Social Work Programme Learning Outcomes
Gyakorlat, professzionalizáció és a szociális munkás képzés kimeneti követelményei 

Készítette: B. Erdős Márta

Professionalization in Social Work

A Pécsett 2018. október 11-12-én tartott nemzetközi konferencia absztraktjai.

ISBN 978-963-429-290-6 

Szerkesztette: Molnár Dániel és Vojtek Éva

Reflexiók. A szociális munka korszerű oktatásának kérdései

Tanulmányok Szöllősi Gábor 65. születésnapjára

ISBN 978-963-429-194-7 

Szerkesztette: Vojtek Éva és Borda Viktória

Social Work Education and Professional Identity. Identity Structure Analysis of Hungarian Social Workers

Authors: Rebeka Javor, Marta B. Erdos, Roger Ellis

Proceedings of RESEARCH WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE Barcelona, Spain (pp. 46–50). Bhubaneswar, IN: Institute for Technology and Research (ITRESEARCH). ISBN: 978-93-90150-21-2

Szociális munka kutatás, gyakorlat és oktatás egysége 

Készítette: B. Erdős Márta

Szolgáltatás a szolgáltatásban. „…felkészíteni a méltóságot biztosító ellátásokra…”. 

Szerző: Budai István

Széchenyi István Egyetem, 2019.

ISBN 978-615-5837-36-4

Köztudottan fontos és hasznos, ha időnként tükröt tartunk magunk elé, ha visszatekintünk korábbi tevékenységünkre, ha megvizsgáljuk és elemezzük azt, hogy mikor, mit, miért, hogyan és milyen keretekben tettünk meg. Az emlékezésekkel, a narratívákkal, a nyílt, őszinte, okos párbeszédekkel minden bizonnyal többre jutunk, a reflexiók és az önmegértési próbálkozások megerősítenek bennünket, és mindezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel: Mi minden vált maradandóvá korábbi gondolkodásunkból, munkánkból és mi esett ki a múltunkból, és vajon miért?

A kötet szakmai életutam egyik jelentős szakaszának írásos lenyomatairól szól, az 1989 és 2017 között elkészített tanulmányaimból, írásaimból ad áttekintést a hazai szociális – de elsősorban a szociálismunkás – képzések fejlődésével összefüggő folyamatok, vizsgálatok, kutatások eredményeiről, a képzések belső és külső viszonyainak saját optikámon keresztül történő elemzéseiből. Miután a képzés maga a szociális munka szerves része, a képző/tanulási folyamat kvázi segítő folyamat is, a modern szociális munkás facilitátori, támogató szerepei közel állnak a korszerűen dolgozó oktatóihoz – tanárihoz, így az írások nem csupán leszűkített módon jelennek meg, hanem jelentősen érintik a szociális munka gyakorlatának egyes kérdéseit, megpróbálják a szakma és képzés valóságát összefüggéseiben kezelni. Mindezzel adózni szeretnék az elmúlt negyedszázad küzdelmei, a tanár-, és a terepen dolgozó szakember kollégák, továbbá a diákok munkája előtt is. Az itt megjelenő tanulmányokkal a szakmai és képzési történések, folyamatok és állapotok jobb megértéséhez próbálok hozzájárulni, továbbá szempontokat, útmutatást (de nem egy az egyben másolható recepteket) kívánok adni a további előrelépések kimunkálásához és azok kivitelezéséhez. A kötet nem egyfajta compilation, így miután az írások több évvel, sőt évtizeddel korábban, akkori tapasztalatommal és tudásommal készültek, most célszerű némi értelmezést és reflexiót fűznöm egyikhez-másikhoz, hogyan látom most a képzés és a mindennapi szociális munka akkori és jelenlegi helyzetét, tevékenységeinket, eredményeinket, problémáinkat, kudarcainkat – ezeket foglaltam a keretes írásokba. A kötet vezérfonalát egyfelől a hazai szociálismunkás-képzés alakulása és eddigi fejlődése adja. A képzések kezdeteiről szóló írások után olyanok következnek, amelyek szélesebb társadalmi, szakmai kontextusban vizsgálódnak és elemeznek. A képzés valóságát kutató, a dilemmáit, törésvonalait feltáró kutatás egyes részanyagai után a szociális munka, a szociálismunkás-szakmai személyiségének és a képzés néhány fontos összekapcsoló eleméről szólnak a fejezetek. Így a szakmai identitásról, a szaktudásról, a kompetenciákról, a módszerekről, a rendszerszemléletről, az együttműködésről és a szakmaköziségről.

Az írások műfajukat tekintve is különbözőek: vannak folyamatokat és történéseket bemutatók, vannak tudományos kritériumoknak megfelelően elkészített elemzések, vannak esszé-jellegű tanulmányok és vannak tankönyvi jellemzőket is magán viselők. Mindezek vagy változatlanul, az eredetit újra megjelenítve, vagy azt újra szerkesztve, sőt több tanulmány egyes részeinek átdolgozásával és összekapcsolásával egy-egy önálló fejezettel szerepelnek a kötetben. Természetesen nem kerülhet sor a képzés és a szociális munka valamennyi kérdésének bemutatására, csak azokra, amelyekkel korábban, vagy a közelmúltban foglalkoztam. A kötet egyaránt kínál olvasnivalót a szociális ellátásokban dolgozók, a képző intézmények tanárai és tereptanárai, a szakmai irányításában dolgozók és a képzések diákjai számára.
Ezúton is köszönetet mondok minden kollégámnak, segítőmnek, barátomnak, családomnak, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak a kötet összeállításához és megjelenéséhez!


a szerző

The use of video techniques in social work education 

Készítette: B. Erdős Márta