Oldal kiválasztása

Széchenyi István Egyetem

Apáczai Csere János Kar

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

9022 Győr, Liszt Ferenc u 42.

Tel.: +36-96-503-623

E-mail: nits@sze.hu

Web: http://szoc.sze.hu 

Képzési profil és történet

A Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék (kezdetben Szociális Munka Tanszék) a szociális munkás-képzés indulásakor alakult meg 1996-ban Budai István vezetésével. A tanszék Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézeten belül összefogta a különböző szintű, formátumú szociális képzéseket, ellátta a szakvezetői feladatokat, továbbképzéseket kezdeményezett, szervezett szociális képzési területen, közreműködött a szakmai, képzésfejlesztő és tudományos tevékenységben. Az új, Bologna-rendszerű képzésben 2004-05-ben a tanszék volt a Szociális Munka BA szak képzési és kimeneti követelmények kidolgozására létrejött konzorciumának vezetője, e munka eredményeképp definiálódott újra a szak országosan. 2006 tavaszán került beadásra a Szociális Munka BA-ra a szakindítási kérelem, az elfogadás után 2006 szeptemberében indult el az első BA évfolyam nappali és levelező tagozaton. 2011-ben a tanszék vezetését Budai Istvántól Csizmadia Zoltán vette át. 2012-ben kidolgozásra és elfogadásra került a Közösségi és civil tanulmányok MA szak, amely Nárai Márta szakvezető koordinálásával 2013 őszén be is indult részidős képzésben. A felsőoktatási szakképzés változásainak eredményeképp pedig Tóbiás László szakvezető szervezésében 2013 őszén beindult a korábbi „Ifjúságsegítő” szak tapasztalataira épülő, és szintén új tematikájú Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés. 2016-ban a Széchenyi István Egyetem belső szervezeti átalakítása során a tanszék átkerült az Apáczai Csere János Karra, ahol jelentősen kibővített képzési és szakmai profillal folytatta a szakmai munkát a Szociálpedagógia BA szak és a Szociológia BA szak gondozása révén.

Fő kutatási irányok

 • szociális munka alapkérdései, értékdilemmái, fejlesztésének alternatívái, a szociális munkások mindennapi szakmai tevékenységének vizsgálata
 • szociális szakmaközi együttműködések – inter-professzionalizáció
 • gyermekjólét- és a gyermekvédelem
 • noprofit szervezetek, civil társadalom, társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás
 • kistérségi szociális szükségletek és azok felmérésének módjai, vidékfejlesztés szükségletorientált szociális szolgáltatásokkal
 • társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek térbeli és településhálózati jellegzetességei
 • regionális és helyi identitás, helyi társadalmak, területi kutatások
 • helyi esélyegyenlőségi tervek készítése
 • társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi mobilitás
 • ifjúságkutatás, ifjúságszociológia, oktatásszociológia
 • kapcsolathálózat-elemzés, társadalmi tőke, szervezetközi együttműködések

Tanszék munkatársai

Dr. PhD. habil Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, csizmadia.zoltan@sze.hu
Dr. CsC Róbert Péter, egyetemi tanár, probert@sze.hu
Dr. PhD Bugovics Zoltán, egyetemi docens, bugzol@sze.hu
Dr. PhD Nárai Márta, egyetemi docens, naraim@sze.hu
Dr. PhD Simonik Péter, egyetemi docens, simonik.peter@sze.hu
Dr. PhD Szakál Gyula, egyetemi docens, szakgy@sze.hu
Dr. PhD Tóth Péter, egyetemi docens, ptoth@sze.hu
Dr. PhD Kóbor Krisztina, egyetemi adjunktus, kobork@sze.hu
Dr. PhD Puli Edit, egyetemi adjunktus, pedit@sze.hu
Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd, pathya@sze.hu
Trembulyák Márta, mestertanár, trembulyak.marta@sze.hu
Nits Lászlóné, ügyvivő szakértő, oktatásszervezés, nits@sze.hu
Csillag Attila, ügyvivő szakértő, terepkoordinátor, csillag.attila@sze.hu
Pécsi Gertrúd, ügyvivő szakértő, egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor, pgerti@sze.hu

Korábbi szakmai projektek, kutatások

EFOP-3.6.2-16-2017-00016 – Széchenyi István Egyetem
Autonóm járművek dinamikája és irányítása
Részvétel a „Gazdasági és társadalmi hatások” résztéma kutatási munkálataiban.
Futamidő: 2017-2020.

Győr Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi programja 2018-2023
Készítette az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából.
Közreműködés a helyzetelemzésben és a program kidolgozásában.

Győri Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017 felülvizsgálata, 2016. január
Közreműködés a program felülvizsgálatában, aktualizálásában, kiegészítésében.

Győri Vizi Társulat közmunka programjában résztvevők számára mentori szolgáltatás megvalósítása, az Universitas-Győr Nonprofit Kft –vel együttműködésben (2014 – 2015)
Együttműködő: Universitas-Győr Nonprofit Kft.
Futamidő: 2014. október – 2015. február

Segítünk az időseknek program – SIP
Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén
NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001
A projekt időtartama: 2013. szeptember – 2014. június
A program megvalósítója a Szociális munka Tanszék mellett működő Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány
Együttműködő partnerek: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Széchenyi István Egyetem Szociális munka Tanszék

TÁMOP 422A/11 Helyi fejlesztés
“A Győri Ipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” kutatási program E5. Együttműködések a humán szolgáltatásokban résztéma.
Futamidő: 2012. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.

Győr Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017.
Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Futamidő: 2012. június – 2012. november.

Hajléktalan emberek szükségleteinek felmérése Győrben
Megbízó: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
Háttérprogram: Új Széchenyi Terv TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010:
„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”
Futamidő: 2012. szeptember – 2013. február.

A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képzőintézmények közötti kapcsolat erősítésével (TÁMOP 5.4.4-09/2/A-2009-0015)
A feladatok két tényezőre fókuszáltak: egyrészt a tereptanári műhelymunka fejlesztésére, másrészt tereptanárok számára szervezett szakirányú továbbképzésre.

Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái (TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006)
A projekt termékei az interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára való felkészítéshez, képzési modulok kidolgozása, ezek egy részéből kialakított képzések kipróbálása, kötetek kiadása.

Leonardo da Vinci: European Interprofessional Education Network (2005-07) és Erasmus: EIPEN Accompanying Measures (2007-09)
A két projekt célja: Az egészségügyi – szociális ellátás és képzés területén: létrehozni, bővíteni és fejleszteni egy európai, ill. nemzetközi képzési hálózatot, a szakmaközi együttműködés tanulásában és oktatásában a “jó” gyakorlatok támogatása, elterjesztése (9 ország, 7 partner)

Projekt-feladatok

Szakmai vezető: Dr. habil. Csizmadia Zoltán, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens (1. alprojekt)
Alprojekt vezetők: Dr. Simonik Péter egyetemi docens (2. alprojekt), Dr. Puli Edit, egyetemi adjunktus (3. alprojekt), Dr. Nárai Márta egyetemi docens (4. alprojekt)

1. Alprojekt – Oktatási innováció: oktatásmódszertani fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok, szociális munka duális képzés kialakítása
1.1. Szociális munka duális felsőfokú képzés tantervének kidolgozása
1.2. Minőségbiztosítási protokoll kidolgozása a szociális munka duális képzéséhez
2. Alprojekt: Tartalom- és taneszközfejlesztés a felsőoktatásban
2.1. Duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja
2.2. Iskolai szociális munka – az oktatási környezetben megjelenő, a tanulók szociális hátterére visszavezethető problémák keletkezésének okait és kezelésének módszereibe betekintést nyújtó szakmai tanfolyam mintatantervének kidolgozása szociális szakemberek számára
2.3. A csoportos munkaformák alkalmazásának lehetőségei a hátrányos helyzetűek problémáinak kezelésében c. e-tananyag készítése
3. Alprojekt: A hallgatók megtartását és a részvételt növelő, illetve a képzők és mentorok fejlesztését biztosító szolgáltatások
3. 1. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek. Képzők képzése programok lebonyolítása.
3.2. Tanácsadó Centrum kialakítása – Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, jelentkezést bővítő kommunikációs és felkészítő programok, felsőoktatási képzésbe visszatérő személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő képzési programok kidolgozása, lebonyolítása, bennmaradást támogató, lemorzsolódást csökkentő programok, speciális igényű hallgatók tanulásban való részvételének elősegítése, felkészítése az egyetemi életre, folyamatos mentorálása, tanulmányaik befejezését követően a munkaerőpiacra való beilleszkedésének elősegítése.
4. Alprojekt: A szociális képzések fejlesztését megalapozó háttérvizsgálatok
4.1. Kompetenciafejlesztés, készségek, kompetenciák mérése.
4.2. A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása; szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával.
4.3. Pályaívek, pályaelhagyás, a lemorzsolódás okainak vizsgálata a szociális szférában
4.4. A felsőoktatási oktatók és a gyakorló helyek szakembereinek duális képzéssel kapcsolatos tudásának, módszertani felkészültségének fejlesztése nemzetközi tapasztalatok megismertetésével

A projekt megvalósításában együttműködő partnerintézmények

 •  Család- és Gyermekjóléti Központ Győr
 • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
 • Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr